Zmiana Regulaminu Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych 2018.12.12 | Telewizja JAMBOX

Zmiana Regulaminu Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych 2018.12.12

Katowice, 7 listopada 2018 r.

Szanowni Abonenci,

SGT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 103 budynek 8 oraz Operatorzy, którzy wspólnie z SGT S.A. dostarczają Mobilne Usługi Telekomunikacyjne JAMBOX mobile, informują, iż z powodu wejścia w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, z dniem 12 grudnia 2018 r. dostosowują zapisy Regulaminu Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych do wyżej wymienionych przepisów prawa.

Główną zmianą wynikającą z nowych przepisów jest wprowadzenie dodatkowych wymogów dla dostawców usług telekomunikacyjnych związanych ze świadczeniem usług o podwyższonej opłacie (np. tzw. SMS-y Premium, MMS Premium czy usługi Głosowe Premium), których zadaniem jest zabezpieczenie abonentów przed nadużyciami telekomunikacyjnymi. Ponadto w Regulaminie Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych opisane zostały nowe formy zawierania umów na usługi telekomunikacyjne (forma elektroniczna i dokumentowa).

Regulamin Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych wraz z wprowadzonymi zmianami obowiązuje od 12.12.2018 r. i dostępny jest w siedzibie SGT S.A lub Biurze Obsługi Abonentów Operatora, który wspólnie z SGT S.A. dostarcza Mobilne Usługi Telekomunikacyjne JAMBOX mobile.

Poniżej przedstawiamy wykaz najistotniejszych zmian związanych z dostępem do usług o podwyższonej opłacie:

  1. SGT S.A. oraz Operatorzy, którzy wspólnie z SGT S.A. dostarczają Mobilne Usługi Telekomunikacyjne JAMBOX mobile, umożliwiają Abonentowi korzystanie z usług o podwyższonej opłacie.
  2. Chęć korzystania z usług o podwyższonej opłacie Abonent określa w chwili zawierania umowy abonenckiej.
  3. Abonent ma możliwość dokonania w każdym czasie całkowitej lub częściowej blokady dostępu do usług o podwyższonej opłacie lub dokonania całkowitego lub częściowego zdjęcia blokady dostępu do usług o podwyższonej opłacie.
  4. Powyższe zmiany mogą zostać przeprowadzone w Biurach Obsługi Abonentów Operatorów, którzy wspólnie z SGT S.A. oferują Abonentom Mobilne Usługi Telekomunikacyjne JAMBOX mobile oraz w Panelu Abonenta dostępnym pod adresem panel.jambox.pl – sekcja USŁUGI MOBILNE/LIMITY i BLOKADY.
  5. W celu zabezpieczenia praw Abonenta w ramach korzystania z usług o podwyższonej opłacie dostawca mobilnych usług telekomunikacyjnych JAMBOX mobile oferuje Abonentowi dla każdego okresu rozliczeniowego następujące progi kwotowe: 0 zł, 35 zł, 100 zł, 200 zł.
  6. Abonent ma możliwość określenia progu kwotowego w momencie zawarcia umowy abonenckiej, a także w trakcie jej trwania.
  7. Zmiana progu kwotowego może zostać przeprowadzona w Biurach Obsługi Abonentów Operatorów, którzy wspólnie z SGT S.A. oferują Abonentom Mobilne Usługi Telekomunikacyjne JAMBOX mobile oraz w Panelu Abonenta dostępnym pod adresem panel.jambox.pl – sekcja USŁUGI MOBILNE/LIMITY i BLOKADY.
  8. W przypadku, gdy Abonent z chwilą zawierania umowy abonenckiej nie określi progu kwotowego na wszystkie usługi o podwyższonej opłacie jego wartość domyślna wynosi 35 zł.
  9. Po osiągnięciu obowiązującego progu kwotowego, wykonywanie połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbieranie połączeń z takich numerów w danym okresie rozliczeniowym, oprócz połączeń, które nie powodują obowiązku zapłaty po stronie Abonenta, możliwe jest wyłącznie po określeniu przez Abonenta wyższego progu kwotowego, do wysokości tego progu.
  10. Szczegółowe informacje o uprawnieniach Abonenta związanych z usługami o podwyższonej opłacie, możliwościach zablokowania lub odblokowania dostępu do usług o podwyższonej opłacie oraz informacje o rejestrze podmiotów uprawnionych do świadczenia usług o podwyższonej opłacie, prowadzonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, znajdują się na stronie www.jambox.pl/mobile - zakładka FAQ.

Pouczenie

Informujemy, że w przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych, zgodnie z Regulaminem Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy abonenckiej, zawartej z SGT S.A. i Operatorem, który wspólnie z SGT S.A. dostarcza Mobilne Usługi Telekomunikacyjne JAMBOX mobile.

W tej sytuacji spółce SGT S.A. i Operatorowi, który wspólnie z SGT S.A. dostarcza Mobilne Usługi Telekomunikacyjne JAMBOX mobile, przysługuje roszczenie odszkodowawcze, o jakim mowa w art. 57 ust.6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017, poz. 1907 z późniejszymi zmianami). Oznacza to, że w przypadku wypowiedzenia umów zawartych na warunkach promocyjnych będą Państwo zobowiązani do zwrotu udzielonej ulgi.

W razie skorzystania z przysługującego Państwu uprawnienia, pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy abonenckiej powinno być dostarczone do siedziby SGT S.A lub Biura Obsługi Abonentów Operatora, który wspólnie z SGT S.A. dostarcza Mobilne Usługi Telekomunikacyjne JAMBOX mobile, nie później niż do 11 grudnia 2018 roku.