Regulamin konkursu "Moje Produkcje CANAL+" | Telewizja JAMBOX

Regulamin konkursu "Moje Produkcje CANAL+"

Czy wiesz, że

Czy wiesz, że z SGT, która jest operatorem telewizji kablowej JAMBOX, współpracuje ponad 350 najbardziej innowacyjnych operatorów w całej Polsce. Najbardziej innowacyjnych - bo właśnie ci operatorzy podjęli trud zbudowania nowoczesnych, światłowodowych sieci nowej generacji (NGN) do wszystkich obiektów, w których świadczą usługi dostępu do Internetu.

Konkurs JAMBOX "Moje Produkcje CANAL+"

Regulamin konkursu "Moje Produkcje CANAL+"

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Moje Produkcje CANAL+” (zwany dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu jest firma SGT sp. z o.o. zarejestrowana przy ulicy Ligockiej 103, budynek 8; 40-568 Katowice, KRS: 0000873216 zwana dalej Organizatorem.
 3. Fundatorem nagród jest CANAL+ Polska S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644
 4. Konkurs trwa od godz. 12:00 w dniu 26 marca 2021 do godz. 22.00 w dniu 11 kwietnia 2021 r. (zwany dalej „Okresem Konkursu”).
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez konto JAMBOX dostępne pod adresem https://www.facebook.com/jamboxhd (zwane dalej „Konto JAMBOX”) w serwisie internetowym Facebook (zwanym dalej „Facebook”).
 6. Właściciel Serwisu Facebook nie jest sponsorem ani organizatorem Konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu i administrowanie nim, ani nie ma w tym zakresie jakichkolwiek obowiązków.
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Osoba zgłaszająca się do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanego materiału i swojego wizerunku w celach konkursowych i promocyjnych. Jeśli kandydat zgłaszany jest przez osobę trzecią, Koordynator skontaktuje się z nim w celu uzyskania zgody. Brak zgody kandydata uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 9, poz. 1540 ze zm.).
 9. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora (zwana dalej „Komisją”).

II. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), może być:
  • Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Osoba, która lubi/ obserwuje profil Telewizja JAMBOX na Facebooku
  • Uczestnik Konkursu może tylko raz udzielić odpowiedzi konkursowej. Dla każdego Uczestnika konkursu brana jest pod uwagę tylko jedna (pierwsza) zgłoszona odpowiedź.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wykluczeni są pracownicy CANAL+ Polska S.A. i SGT sp. z o.o. oraz ich rodziny.

III. Nagrody

 1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody:
  • KURTKA KLANGOR – o wartości 200 zł (dwieście złotych)
  • Waga Xiaomi Mi Smart Scale 2 – o wartości 100 zł (sto złotych)
  • POWERBANK XIAOMI Redmi 10000 mAh – o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych).
 2. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 3. Odbioru Nagrody może dokonać wyłącznie zwycięzca Konkursu.
 4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim.

IV. Zasady i przebieg Konkursu

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się przez Uczestnika z tekstem Regulaminu dostępnym na stronie internetowej JAMBOX pod adresem https://www.jambox.pl/ i jego akceptacja.
 2. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz w celu wyłonienia zwycięzców Nagród Organizator powołał komisję konkursową, złożoną z członków firmy SGT sp. z o.o. (zwaną dalej „Komisją Konkursową”).
 3. Konkurs polega na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie:

Która z produkcji CANAL+ wywarła na Tobie największe wrażenie? Dlaczego?

Trzy najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi nagrodzimy.

V. Rozstrzygnięcie Konkursu 

 1. Zwycięzcami konkursu zostaną Uczestnicy, których odpowiedzi zostaną wyróżnione przez Komisję Konkursową. 

VI. Publikacja wyników

 1. Dane zwycięzców Konkursu zostaną opublikowane do dnia 15 kwietnia 2021 r. w formie postu na fanpage JAMBOX w serwisie Facebook.
 2. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są w terminie 5 dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu w Konkursie do przesłania poprzez wiadomość prywatną na FB na JAMBOX lub mailowo (na adres:  b.kocur@sgt.net.pl) następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, numer telefonu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do wydania Nagrody.
 3. W przypadku, gdy zwycięzca Konkursu w terminie określonym w ust. 2 powyżej nie poda wszystkich danych wskazanych w ust. 2 powyżej, poda adres niepełny lub nieprawidłowy, traci prawo do Nagrody i dana Nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi wytypowanemu, przez komisję konkursową. W przypadku, gdy zwycięzca Konkursu straci prawo do Nagrody Organizator poinformuje kolejnego wytypowanego Uczestnika. Postanowienia te stosuje się odpowiednio.
 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi Konkursu lub zmianę tych danych uniemożliwiającą wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej, tzn. wedle podanych przez Uczestnika danych skutkuje przepadnięciem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 5. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą Nagrody jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody.
 6. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom Konkursu w terminie do 30 dni od dnia przekazania przez danego zwycięzcę Konkursu danych, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

VII. Licencja

 1. Uczestnik Konkursu przesyłając odpowiedź oświadcza, że udziela Organizatorowi nieograniczonej w zakresie czasowym i terytorialnym niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji zbywalnej do korzystania z tekstu swojej odpowiedzi w zakresie rozpowszechniania i udostępniania w sieci Internet, w tym na fanpage JAMBOX https://www.facebook.com/jamboxhd w serwisie Facebook.
 • Niezależnie od ust. 1 powyżej Uczestnik, z chwilą przesłania odpowiedzi wyraża zgodę na dokonywanie zmian, modyfikację oraz na korzystanie z opracowanych wersji w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej.
 • Uczestnik zgadza się na wykorzystanie odpowiedzi w zakresie wskazanym w ust. powyżej zarówno z podaniem swojego imienia i nazwiska, jak również bez podania imienia i nazwiska.

 VIII. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu można przesyłać listownie na adres Organizatora: SGT sp. z o.o., ul. Ligocka 103 budynek 8, 40-568 Katowice, z dopiskiem „Moje Produkcje CANAL+” w okresie trwania Konkursu i w terminie 30 dni kalendarzowych po jego zakończeniu, przy czym termin ten ma charakter porządkowy.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku procesu rozpatrywania reklamacji poprzez wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadku podania adresu e-mail lub listownie na podany przez Uczestnika adres w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte. 

IX. Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator. Dane zbierane są na podstawie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 2. Organizator w związku z przeprowadzeniem Konkursu będzie przetwarzał następujące dane Uczestników: wizerunek, imię i nazwisko, podane przez Uczestników podczas zgłaszania się do konkursu, zaś w przypadku zwycięzców Konkursu będzie zbierał dodatkowo: adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, oraz numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie i ew. odbioru nagród. Niepodanie danych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie, a cofnięcie zgody na przetwarzanie danych pociąga ze sobą rezygnację z dalszego uczestnictwa.
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane jedynie do celów operacyjnych związanych z Konkursem, w szczególności w celu wybrania i powiadomienia zwycięzców (oraz ew. reklamacji, o której mowa w pkt. X). Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, jak również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. W przypadku wniosków związanych z poprawieniem lub usunięciem danych Uczestnik powinien przesłać prośbę na adres Organizatora: SGT sp. z o.o., ul. Ligocka 103 budynek 8, 40-568 Katowice.
 4. Po zakończeniu Konkursu oraz po zakończeniu czynności związanych z przekazaniem nagrody, dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 5. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym na dzień tworzenia niniejszego dokumentu był Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych.
 6. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim ani przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane nie będą wykorzystywane w celach innych niż wskazane w pkt. 3.

 X. Postanowienia końcowe

 1. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, w tym w szczególności w przypadku wykrycia zakładania przez Uczestnika fikcyjnych kont w Serwisie Facebook, Uczestnik, który podejmuje takie działania może zostać wykluczony z udziału w Konkursie i pozbawiony prawa do Nagrody.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest przez czas trwania Konkursu na stronie https://www.jambox.pl/ oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jak wziąć udział w konkursie?


Przeczytaj informacje Odwiedź nasz fanpage
2021/03/26